Кантората

Какво е ЧСИ и запознанство с кантората ни

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. ЧСИ е високо квалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж. Той:
– събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- и публични вземания;
– извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
– налага обезпечителни мерки;
– когато залогодателят не окаже необходимото съдействие за изпълнение върху заложеното имущество или за запазването му, заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение и за започване на изпълнението може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Предаването на заложеното имущество се извършва по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, т.е съдия изпълнителят отнема принудително веща и я предава на взискателя.
– към събиране на равностойността на заложеното имущество се преминава в случай, че то или някаква част от него не бъдат намерени у залогодателя. В този случай, съдебният изпълнител извършва и разпределението на постъпилата сума по реда на Гражданския процесуален кодекс.
– извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.
– за нуждите на изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди да се отварят сгради на длъжника, да се претърсват негови вещи, жилище и други помещения.
– Съдебният изпълнител при необходимост може да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС, върху което е насочено изпълнението за срок от 3 месеца;
– Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административни служби, в т.ч. органите на НАП и АДВ, поделенията на НОИ и Централния депозитар. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
Района на действие на ЧСИ Гергана Илчева:

Района на Окръжен съд, гр. Стара Загора, който обхваща – Община Стара Загора,Община Братя Даскалови, Община Гурково, Община Гълъбово, Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Павел Баня, Община Раднево, Община Чирпан

Банкови сметки:

 

1. „БАНКА ДСК” ЕАД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 91 STSA 9300 0015 7888 88 
ТАКСИ – IBAN: BG 64 STSA 9300 0015 7888 89

2. „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 10 BUIN 7903 5055 8301 14 
ТАКСИ – IBAN: BG 25 BUIN 7903 5055 8301 35

3. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 94 FINV 9150 7115 2968 58 
ТАКСИ – IBAN: BG 14 FINV 9150 1215 2968 69

4. „СИ БАНК” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 62 BUIB 9888 1030 4928 00 
ТАКСИ – IBAN: BG 35 BUIB 9888 1030 4928 01

5. МКБ „ЮНИОНБАНК” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 28 CBUN 9195 1000 4351 03 
ТАКСИ – IBAN: BG 78 CBUN 9195 1000 4354 64

6. „ПРОКРЕДИТ БАНК(БЪЛГАРИЯ)” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG 24 PRCB 9230 1039 5300 47 
ТАКСИ – IBAN: BG 68 PRCB 9230 1039 5300 31