Телефонни номера на кантората

+359 42 250 113

+359 42 260 113

0893 46 43 92

Факс: +359 42 250 113

}

Работно време

Понеделник – Петък

8:30 – 17:00

Събота – Неделя

Почивни дни

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Поп Минчо Кънчев N 71 – къща

Изпрати ни съобщение

Какво представлява частното съдебно изпълнение?

Законът за частните съдебни изпълнители е приет през 2005г., а първите 14 кантори в страната (сред които и нашата) започват работа през април 2006г. Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Частният съдебен изпълнител не е търговец или фирма за събиране на дългове, той е длъжностно лице, което изпълнява делегирана държавна власт по реда и начините, посочени в закона и затова в Наказателния кодекс посегателствата срещу него са приравнени на тези срещу съдия и прокурор, т.е. наказват се максимално строго. Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.

Какво е необходимо, за да започне изпълнително производство?

Когато разполагат с изпълнителния лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, гражданите и фирмите могат да се обърнат към частен съдебен изпълнител. Всеки частен съдебен изпълнител има район на действие, това е територията, на която той може да извършва принудително изпълнение. Районът съвпада с района на съответния окръжен съд, а за София – Софийски градски съд.

Какво представлява изпълнителният лист?
Изпълнителният лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./ и задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.
Какви са начините кредиторът да се снабди с изпълнителен лист?
Снабдяването с изпълнителен лист е възможно по два начина – въз основа на исково производство (водено дело пред съдилищата) или по реда на заповедното производство (форма за бързо снабдяване с изпълнителен лист, при която длъжникът не участва в процеса) В първият случай изпълнителният лист се издава от съда въз основа на влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните въззивни решения, протоколите за съдебна спогодба, решенията на абритражните съдилища, както и решенията на чуждестранните съдилища, чието изпълнение е било допуснато от българския съд. Заповедното производство е два вида – когато кредиторът разполага с документи, които удостоверяват неговото вземане срещу длъжника – това са документите и извлеченията от сметки, установяващи вземания на банките, държавните учреждения и общините; нотариални актове, спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите, ценни книги като запис на заповед или менителница, той може да попълни бланката на заповедта за изпълнение като приложи към нея някой от горните документи и да я подаде до районния съд по седалището на длъжника или постоянния му адрес когато той е физическо лице като поиска незабавно изпълнение. В този случай съдът издава заповед и изпълнителен лист веднага. Когато кредиторът не разполага с някой от горните документи той пак попълва заявление за издаване на заповед за ипълнение и го подава в съда, но изпълнителен лист ще бъде издаден, ако длъжникът не възрази пред съда в 2-седмичен срок от връчването на заповедта.
Какви такси се заплащат, за да получите вземанията си чрез частен съдебен изпълнител? Кой плаща тези такси?

За извършване на изпълнителни действия частният съдебен изпълнител събира такси, чийто размер е определен от Министерския съвет в Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ. Таксите на частния съдебен изпълнител са еднакви по размер с таксите, предвидени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата .., по която работят държавните съдебни изпълнители. Таксите и разноските се плащат от взискателя (кредитора) авансово – при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие. Таксите се заплащат от взискателя, но са за сметка на длъжника. Освен това, длъжникът дължи т.нар. пропорционални такси към частния съдебен изпълнител, които се формират пропорционално от размера на задължението му. Следва да се има предвид, че от 01.01.2011г. е в сила промяна в ЗЧСИ и ГПК, според която взискателят, а след това длъжникът дължат заплащане и на съответни държавни и местни такси за всяка отделна справка за длъжника и за налагане/вдигане на обезпечителни мерки като запор и възбрана. Срещу тези законодателни промени Камарата на частните съдебни изпълнители възразяваше продължително време, но в крайна сметка министерство на правосъдието ги наложи в Народното събрание.

Може ли да Ви осъдят без да знаете?
Да. Законодателството дава възможност за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист без участието на длъжника в този процеспо реда на заповедното производство (виж въпрос № 4). Изпълнителен лист се издава по писмена молба на молителя, като препис на същата не се връчва на длъжника. Така, ако сте теглили кредит от банка и не го обслужвате, той става предсрочно изискуем и банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение само въз основа на извлечението от счетоводните книги. В този случай, Вие узнавате за това, че сте осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител. Също така следва да се има предвид, че съгласно чл. 50 от ГПК, връчването на всички съобщения и призовки за съдебните производства, включително и по изпълнителните дела, спрямо търговци и юридически лица, които са вписани в съответния регистър става на последния посочен в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса си без да е вписало в регистъра новия си адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се считат за редовно връчени. Това е причината не малко съдебни решения и заповеди за изпълнение да влязат в сила без длъжникът изобщо да е разбрал, че се водят такива производства срещу него.
Допуска ли се някакво разсрочване на дълга?
Длъжникът дължи цялата сума, ведно с присъдените лихви, разноски, както и таксите и разноските по изпълнителното дело. Срокът да изпълни доброволно задължението си е двуседмичен от получаване на поканата за доброволно изпълнение. Но чл. 454, ал. 1 от ГПК дава възможност на физическите лица да се възползват от правото да внасят дължимата от тях сума както следва: 30 % от целия дълг и след това по 10 % от задължението всеки месец до окончателното му изплащане, като по време на плащането частния съдебен изпълнител спира принудителното изпълнение. Това разсрочване не важи за юридически лица, както и в случайте, когато принудителното изпълнение е насочено срещу заложени или ипотекирани в полза на кредитора вещи.
Какви са правата и задълженията на длъжника?

Права: 

  • Да се консултира с адвокат.
  • Да оспори вземането на взискателя, когато изпълнителният лист е издаден по реда на заповедното производство.
  • Да оспори вземането на взискателя, когато изпълнителният лист е издаден по реда на заповедното производство.
  • Да направи възражения пред ЧСИ, относно несеквестируемостта на имуществото, срещу което е насочено изпълнението.
  • Да предложи изпълнението да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение или само срещу определена част от неговото имущество.
  • Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител пред компетентния съд.
  • Да се оплаче в Министерството на правосъдието или в Камарата на частните съдебни изпълнители при неправомерно или неетично поведение на ЧСИ.

Задължения: 

  • Да спазва разпорежданията на съдебния изпълнител
  • Да не препятства изпълнението
  • Да не се разпорежда със запорирано имущество.
Какво означава солидарната отговорност на поръчителя и какви са неговите права?
Поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник, тоест той се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Поръчителят отговаря еднакво с главния длъжник, т.е. не може да иска от кредитора да търси най-напред изпълнение от главния длъжник, нито пък да иска разделяне на дълга. Изпълнилият задължението поръчител може да поиска конституиране като взискател на мястото на кредитора и да търси сумите, заплатени от него, както от длъжника, така и от съпоръчителите. Поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите по главния дълг и разноските, както и заплатени разноски по изпълнителното дело. Освен това поръчителят има право на законните лихви върху всички заплатени суми от деня на плащането.
Защо е наложен запор на банковата ми сметка/трудовото ми възнаграждение преди да съм получил покана за доброволно изпълнение?
Законът (чл. 507 от ГПК) не само позволява, а и задължава едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, съдебният изпълнител да изпрати и запорното съобщение до всяко трето лице, към което длъжникът има вземане. Целта на законодателя е очевидна – да се попречи на длъжника да изтегли сумите от сметките си или да се разпореди с вземането си.
Каква е процедурата за участие в публична продан на недвижим имот?

1. Всички обявени за продан имоти се разгласяват освен в местата, посочени в ГПК и в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители – http://www.sales.bcpea.org/. В обявленията за продажба са описани характеристиките на имота, местонахождението и началната тръжна цена. Тя се изчислява като 75% от оценката на имота. 
2. В срок от един месец от датата на публикуване на обявлението за продажба всички кандидати могат да получат допълнителна информация за имота. В обявлението на частния съдебен изпълнител е посочено и времето, в което може да се правят огледи на място. 
3. В срок от един месец от датата на публикуване на обявлението всеки кандидат трябва да подаде своята оферта в съответния районен съд, за София се подават в деловодството на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54. Предложената цена трябва да е записана с цифри и думи. Кандидатът трябва да внесе и т. нар. задатък, който представлява 10% от началната цена. 
4. В първия работен ден след изтичане на едномесечния срок за получаване на оферти частният съдебен изпълнител съставя протокол и трябва да обяви за купувач на имота в присъствието на всички подали оферти, този от тях, който е предложил най-висока цена над началната. Преди това е длъжен да попита кандидатите дали някой от тях предлага за имота цена с един задатък по-висока от обявената най-висока, ако има такова предложение то се вписва в протокола и се пита дали има друг наддавач, който предлага цена с един задатък по-висока от предходната и така до изчерпване на устното наддаване. 
5. В случай, че няма явили се кандидати на търга, частният съдебен изпълнител обявява нов търг, но този път с 20% по-ниска цена. 

Какъв е срокът за довнасяне на цената?
В едноседмичен срок от приключване на проданта (т.е. брои и се денят на обяването на наддавателните предложения), следва да се плати цената, като се приспадне внесения задатък по посочената в обявлението за публична продан сметка на съдебния изпълнител.
Какви такси и разноски ще имате при публична продажба на имот?
След като сте обявен за купувач на имот от публична продан заплащате допълнително: – 1,5 % от цената, на която сте обявен за купувач – по сметка на съдебният изпълнител, представляваща такса за изготвяне на постановление за възлагане плюс ДДС, но не повече от 3 600 лв. с ДДС; – 2,5 % от цената, на която сте обявен за купувач – сума представляваща местен данък по ЗМДТ на общината за придобиване на имота. Тази ставка може да варира в различните общини по местонахождение на имота, който сте закупили и за размера й следва да направите справка в съответната община. – 0.1% от цената – такса за Агенция по вписвания за вписване на постановлението за възлагане; В случай, че длъжникът не Ви предаде доброволно владението върху имота имате право да поискате от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила и вписано постановление за възлагане извършване на въвод във владение, за което се дължи такса 1 % от цената, на която сте обявен за купувач плюс ДДС;
В какъв срок ще Ви бъде върнат задатъкът в случай, че не спечелите търга?
С промените в ГПК в сила от 01.01.2011г. задатъците се връщат въз основа на писмена молба на наддавача до ЧСИ, в която се посочва банковата му сметка за превод, СЛЕД като някой от участниците бъде обявен за купувач и внесе предложената цена.