Услуги

Принудително изпълнение на съдебни актове по реда на ГПК:

– Събиране на парични вземания;

– Предаване владението на движими вещи и на недвижими имоти;

– Изпълнение на съдебни решения, с които длъжникът е осъден да извърши определени действия;

– Публична продан на делбени имоти.

Принудително изпълнение на актове на административните съдилища по реда на АПК:

Събиране на публични вземания по реда на ДОПК по възлагане на държавен орган или община.

Изпълнение на допуснати от съда обезпечителни мерки:

– Запори върху движими вещи и вземания.

– Други мерки, постановени от съда.

Издаване на справки от регистъра на длъжниците за наличието или липсата на заведени изпълнителни дела срещу молителя при всички ЧСИ на територията на страната:

– Повече информация можете да получите на адрес: http://www.bcpea.org/news.php?readmore=20

Други дейности:

 Пълно проучване имуществото на длъжника по възлагане от взискателя (кредитора) по образуваните изпълнителни дела;

 Определяне най-подходящия и ефективен начин за изпълнение (служебно движение на делото) по възлагане от взискателя по образуваните изпълнителни дела;

 Пазене на даденото в обезпечение имущество по възлагане на страните;

 Посредничество за постигане на спогодба между страните по изпълнителните дела при възлагане;

 Изпълнение по реда на Закона за особените залози по възлагане от обезпечения кредитор (продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или ГПК и изпълняване функциите на депозитар);

 Връчване на съдебни призовки, съобщения и книжа в исковото производство (по искане на страната и разпореждане на съда);